Hållbar Kommun

Apr 24, 2019 08:00 - 17:00 CEST

Tack för i år!
Vi ses på Hållbar Kommun 2020 igen.

Strategier och verktyg för Parisavtalet och Agenda 2030

Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Vi bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. På konferensen får du exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet.

 

Vi presenterar och analyserar också resultatet i Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2019 som offentliggörs denna dag. Vad säger årets resultat om kommunernas miljöarbete?

 

Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

Info

Datum: Onsdag 24 april 2019
Tid: 8.00 -17.00 (dörrarna öppnar för registrering kl. 8.00). 
Därefter mingel till 18.00
Var: Konferens 7A Odenplan, Stockholm


Konferensen riktar sig till 

Politiker och tjänstemän inom kommunerna som äger kommunstrategiskt ansvar och/eller ansvar för miljö och hållbarhetsfrågor och som aktivt söker strategier och lösningar för sin kommun. Vi bjuder in nyvalda politiker och räknar med ett stort antal politiker på plats.

Deltagaravgift

Offentlig-/frivilligsektorn: 3900kr (ex moms)

Privat sektor: 4900kr (ex moms).


Erbjudande! Gå 3 betala för 2. 


I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Dagens program
onsdag, april 24, 2019
08:00 - 09:00 CEST

Registrering och utställning öppnar.

Kaffe och smörgås serveras.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CEST

Välkomna!

Mikael Salo, chefredaktör för Aktuell Hållbarhet och moderator för dagen hälsar välkommen till Hållbar Kommun.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:50 CEST

Hur kan kommuner visa ledarskap i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030?

Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Här diskuterar centrala aktörer hur resan ska gå till och vilka strategier som kan förväntas vara.
Vi diskuterar annat ven färsk studie där IVL Svenska Miljöinstitutet beräknat potentialen av en uppskalning av några redan genomförda hållbarhetsåtgärder i kommuner. Resultatet visar att det finns en enorm potential för att spara miljö och resurser om fler gör sådant som redan gjorts på andra ställen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:40 CEST

Så går det för Sveriges Kommuner

Catrin Offerman Bo Nordlin Sabina Andrén Talare tillkommer

Aktuell Hållbarhet genomför varje år Kommunrankningen som tar tempen på svenska kommuners miljöarbete. I Kommunrankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter till klimatfrågor och naturvård.
Resultaten för 2019 är nu klara och årets vinnare presenteras. Vad säger årets temperaturmätning om kommunernas miljöarbete? Och vad har de kommuner för strategier som placerar sig i topp i Kommunrankningen 2019?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:10 CEST

Kaffepaus

Möjlighet att nätverka och besöka utställningen

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 12:00 CEST

Parallella seminarier omgång A

Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium A1: Hinner svenska kommuner halvera till 2030?

IPCC:s 1,5 graders rapport slog ner som en bomb. Målet kan nås, men kräver oerhörda ansträngningar. Samtidigt är omställning nu avsevärt billigare än omställning senare.

Vi vill alla ställa om, men hur går det till? Hur kan vi utnyttja det momentum vi just nu ser till att höja ambitionerna? För faktum är att det inte bara är problemen som är tydligare nu, utan även lösningarna.
Här får du veta mer om hur  du lokalt kan använda globala redskap på ett enkelt sätt- från standardiserade rapporteringsplattformar och science-based targets, till Rockströms Carbon Law, koldioxidbudgeter och Exponential Roadmaps för kommuner. Vi visar också hur WWFs One Planet City Challenge maximerar nyttan mellan olika klimatinitiativ.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium A2: Med siktet inställt på Agenda 2030

För att lyckas med Agenda 2030 bestämde sig Malmö för att integrera Agenda 2030 i allt budgetarbete och de globala målen håller på att integreras i det ordinarie styr- och ledningssystemet. Är det någon skillnad i arbetssätt mellan en stor och en liten kommun? Lyssna till två kommuner som ligger i framkant.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium A3. Mindre i soptunnan och mer i kassan

Mer tid för de äldre, bättre arbetsmiljö och över 100 000 kronor mer i kassan. Det blev resultatet när ett äldreboende arbetade metodiskt med att minska avfallet. Göteborgs Stad lämnar nu slentriantänk och slöseri och skalar upp framgångsrika pilotprojekt på äldreboenden, förskolor och kontor.
Borlänge är bland de bästa i Sverige på återbruk ihop med lyckat integrationsarbete. Ca 400 ton per år återbrukas varav ca 130 ton samlas in på kommunens återvinningscentral. En kringresande återvinningsstation är ett av tricken.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:50 CEST

Parallella seminarier omgång B

Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium B1: Så blev Uppsala världens bästa klimatstad

I september 2018 blev Uppsala kommun den minsta staden i världen att få utmärkelsen världens bästa klimatstad, i hård internationell konkurrens. Bakom utmärkelsen ligger ett strategiskt klimatarbete under många år. Här får du veta hur Uppsala lyckades få utmärkelsen och vad som egentligen har uppnåtts. Och något om hur arbetet går vidare.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium B2: Säkra vattnets kvalitet genom rätt hantering

Peter Wahl Anna Åhr Evertson Jakob Post I samarbete med Veolia

Idag har många kommuner en föråldrad infrastruktur för dricksvatten. Läckande ledningar, arbetsplatsolyckor och utsläpp av farliga ämnen i dricksvatten blir effekten av en stor underhållsskuld. Klimat- och samhällsförändringar gör också att dricksvattenförsörjningen utsätts för nya hot och risker som måste hanteras.

På detta pass fokuserar vi på hur man genom att göra en riskbedömning av dricksvattensystemet, kan jobba proaktivt med de åtgärder som behöver genomföras för att säkra god vattenkvalitet. Vi tittar också på vad ledningssystemet för tillgångar Iso 55001 har att erbjuda i form av en hjälpande struktur.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium B3: Samarbeten och beteendeförändringar – en möjliggörare för att klara målen

Maria Klint I samarbete med Antrop

På den här föreläsningen, med interaktiva inslag, får du konkreta verktyg och tips på hur du kan jobba med kreativ problemlösning och innovation för att lösa hållbarhetsutmaningar. Vi utgår ifrån färska exempel när det gäller problemlösning kring mat och minskad nedskräpning av plast.  

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:00 CEST
14:00 - 14:50 CEST

Parallella seminarier omgång C

Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium C1: Energiinvesteringar som lönar sig

I Skånes kommunala fastigheter slösas en tredjedel av energin och nästan en halv miljard skattekronor per år bort på onödiga energifakturor. Genom att istället flytta pengaströmmen till lönsamma energieffektiviseringsåtgärder hoppas Länsstyrelsen i Skåne kunna spara både klimatutsläpp och pengar. Det som krävs är framför allt ökade kunskaper i fastighetsekonomi och resurser till strategiskt planeringsarbete. I Söderhamns kommun med 26 000 invånare läggs nu 300 miljoner kronor på över 1000 energiåtgärder i vad som betecknas som ett nollsummespel.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium C2: Vilka inköp är värst? Omvandla inköpssiffrorna till koldioxidekvivalenter.

Genom sina inköp orsakar svenska kommuner koldioxidutsläpp på sammanlagt cirka 12 miljoner ton. Men ytterst få kommuner har satt siffror på vilka inköp som är värst från klimatsynpunkt. Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram verktyg för detta. Här presenteras projektet och pilotkommuner berättar om sina erfarenheter

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium C3: Cirkulära materialflöden för plast – så kan din organisation bidra

Lena Lundberg Dag Duberg Ove Söderberg Gunnar Fredriksson Anna Hilding I samarbete med: PVC Forum

EU har antagit en ny plaststrategi och ett flertal kommuner arbetar idag med att fasa ut den fossila plasten. Samtidigt fyller plast en viktig funktion inom många områden.

På detta seminarium blir det fokus på hur materialflöden för plast kan bli mer cirkulära än de är idag. Vi kommer också att diskutera vilka kriterier du bör ställa på hållbarhet, produktionsprocesser och design för återvinning för att bidra till en utveckling av cirkulära plastflöden och för att säkra upp att din organisation använder rätt material för rätt ändamål.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:50 - 15:20 CEST
15:20 - 16:10 CEST

Parallella seminarier omgång D

Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium D1: Fossilfri fordonsflotta i en typisk svensk kommun

Tunnelbana och trängselavgifter kan bidra till minskade transporter i storstan, men Sveriges genomsnittskommun har faktiskt 15 000 invånare. Hur blir en typisk svensk kommun föregångare i omställningen till klimatsmarta transporter? Hör bland annat om den prisbelönta Österlensmodellen, där tre genomsnittskommuner tillsammans lyckats minska transporterna, öka skolbarnens säkerhet och göra det lättare att upphandla närodlat.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium D2: Ställ tuffare krav vid upphandling- varför och så här gör du

Lokala krav påverkar globalt. Det påverkar hur HP bygger sina fabriker eller om man väljer tåg eller flyg som transportmedel när varor ska fraktas från Kina till Sverige. På det här passet berättar HP om sitt hållbarhetsarbete och vad de behöver för hjälp av dig för att kunna ställa tuffa krav internt och externt. Vi diskuterar också vilka utmaningar du kan hamna i när du ska ställa hållbarhetskrav på it-produkter och på vilket sätt det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att köpa it-produkter med hög standard ur ett hållbarhetsperspektiv.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium D3: Gapminder och regionala 2030-indikatorer - ett verktyg för hållbar utveckling

Agenda 2030 är global men det är på kommunal och regional nivå som mycket av arbetet behöver göras. Länsstyrelsen Stockholm har genom sitt arbete med hållbar utveckling och Grön Bostad Stockholm tagit fram regionalt anpassade 2030-indikatorer, tillsammans med flera av länets kommuner. För att visualisera arbetet används verktyget Gapminder i samarbete med Södertörnsmodellen.När data ner på enskilda kvarter blir synligt öppnar sig nya möjligheter för att skapa hållbar utveckling. Lyssna till Botkyrka och Huddinge som är två av kommunerna som använder datan för att styra utvecklingen i rätt riktning. Hittills har fokus legat på sociala hållbarhetsaspekter men nu inkluderas allt fler miljöindikatorer.


Talare:
Johan Genneby, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm
Peter Wikman, utvecklingsledare för statistik, Botkyrka kommun
Marcel Moritz, teamledare hållbarhet, Huddinge kommun

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:20 CEST
16:20 - 16:50 CEST

Frågestund med civilminister Ardalan Shekarabi

Civilministern har viktiga frågor på sitt bord som upphandling och konsumtion. Frågor som är av stor betydelse för en kommuns klimatavtryck. Kom och lyssna till hur regeringen kan stötta din kommun i er roll som motor för en hållbar utveckling. Bidra också med dina egna medskick till ministern.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:50 - 18:00 CEST

Mingel

Mingel med dryck och tilltugg fram till kl. 18.00

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 09:00 CEST

Registrering och utställning öppnar.

Kaffe och smörgås serveras.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CEST

Välkomna!

Mikael Salo, chefredaktör för Aktuell Hållbarhet och moderator för dagen hälsar välkommen till Hållbar Kommun.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:50 CEST

Hur kan kommuner visa ledarskap i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030?

Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Här diskuterar centrala aktörer hur resan ska gå till och vilka strategier som kan förväntas vara.
Vi diskuterar annat ven färsk studie där IVL Svenska Miljöinstitutet beräknat potentialen av en uppskalning av några redan genomförda hållbarhetsåtgärder i kommuner. Resultatet visar att det finns en enorm potential för att spara miljö och resurser om fler gör sådant som redan gjorts på andra ställen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:40 CEST

Så går det för Sveriges Kommuner

Catrin Offerman Bo Nordlin Sabina Andrén Talare tillkommer

Aktuell Hållbarhet genomför varje år Kommunrankningen som tar tempen på svenska kommuners miljöarbete. I Kommunrankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter till klimatfrågor och naturvård.
Resultaten för 2019 är nu klara och årets vinnare presenteras. Vad säger årets temperaturmätning om kommunernas miljöarbete? Och vad har de kommuner för strategier som placerar sig i topp i Kommunrankningen 2019?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:10 CEST

Kaffepaus

Möjlighet att nätverka och besöka utställningen

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 12:00 CEST

Parallella seminarier omgång A

Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium A1: Hinner svenska kommuner halvera till 2030?

IPCC:s 1,5 graders rapport slog ner som en bomb. Målet kan nås, men kräver oerhörda ansträngningar. Samtidigt är omställning nu avsevärt billigare än omställning senare.

Vi vill alla ställa om, men hur går det till? Hur kan vi utnyttja det momentum vi just nu ser till att höja ambitionerna? För faktum är att det inte bara är problemen som är tydligare nu, utan även lösningarna.
Här får du veta mer om hur  du lokalt kan använda globala redskap på ett enkelt sätt- från standardiserade rapporteringsplattformar och science-based targets, till Rockströms Carbon Law, koldioxidbudgeter och Exponential Roadmaps för kommuner. Vi visar också hur WWFs One Planet City Challenge maximerar nyttan mellan olika klimatinitiativ.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium A2: Med siktet inställt på Agenda 2030

För att lyckas med Agenda 2030 bestämde sig Malmö för att integrera Agenda 2030 i allt budgetarbete och de globala målen håller på att integreras i det ordinarie styr- och ledningssystemet. Är det någon skillnad i arbetssätt mellan en stor och en liten kommun? Lyssna till två kommuner som ligger i framkant.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium A3. Mindre i soptunnan och mer i kassan

Mer tid för de äldre, bättre arbetsmiljö och över 100 000 kronor mer i kassan. Det blev resultatet när ett äldreboende arbetade metodiskt med att minska avfallet. Göteborgs Stad lämnar nu slentriantänk och slöseri och skalar upp framgångsrika pilotprojekt på äldreboenden, förskolor och kontor.
Borlänge är bland de bästa i Sverige på återbruk ihop med lyckat integrationsarbete. Ca 400 ton per år återbrukas varav ca 130 ton samlas in på kommunens återvinningscentral. En kringresande återvinningsstation är ett av tricken.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:50 CEST

Parallella seminarier omgång B

Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium B1: Så blev Uppsala världens bästa klimatstad

I september 2018 blev Uppsala kommun den minsta staden i världen att få utmärkelsen världens bästa klimatstad, i hård internationell konkurrens. Bakom utmärkelsen ligger ett strategiskt klimatarbete under många år. Här får du veta hur Uppsala lyckades få utmärkelsen och vad som egentligen har uppnåtts. Och något om hur arbetet går vidare.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium B2: Säkra vattnets kvalitet genom rätt hantering

Peter Wahl Anna Åhr Evertson Jakob Post I samarbete med Veolia

Idag har många kommuner en föråldrad infrastruktur för dricksvatten. Läckande ledningar, arbetsplatsolyckor och utsläpp av farliga ämnen i dricksvatten blir effekten av en stor underhållsskuld. Klimat- och samhällsförändringar gör också att dricksvattenförsörjningen utsätts för nya hot och risker som måste hanteras.

På detta pass fokuserar vi på hur man genom att göra en riskbedömning av dricksvattensystemet, kan jobba proaktivt med de åtgärder som behöver genomföras för att säkra god vattenkvalitet. Vi tittar också på vad ledningssystemet för tillgångar Iso 55001 har att erbjuda i form av en hjälpande struktur.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium B3: Samarbeten och beteendeförändringar – en möjliggörare för att klara målen

Maria Klint I samarbete med Antrop

På den här föreläsningen, med interaktiva inslag, får du konkreta verktyg och tips på hur du kan jobba med kreativ problemlösning och innovation för att lösa hållbarhetsutmaningar. Vi utgår ifrån färska exempel när det gäller problemlösning kring mat och minskad nedskräpning av plast.  

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:00 CEST
14:00 - 14:50 CEST

Parallella seminarier omgång C

Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium C1: Energiinvesteringar som lönar sig

I Skånes kommunala fastigheter slösas en tredjedel av energin och nästan en halv miljard skattekronor per år bort på onödiga energifakturor. Genom att istället flytta pengaströmmen till lönsamma energieffektiviseringsåtgärder hoppas Länsstyrelsen i Skåne kunna spara både klimatutsläpp och pengar. Det som krävs är framför allt ökade kunskaper i fastighetsekonomi och resurser till strategiskt planeringsarbete. I Söderhamns kommun med 26 000 invånare läggs nu 300 miljoner kronor på över 1000 energiåtgärder i vad som betecknas som ett nollsummespel.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium C2: Vilka inköp är värst? Omvandla inköpssiffrorna till koldioxidekvivalenter.

Genom sina inköp orsakar svenska kommuner koldioxidutsläpp på sammanlagt cirka 12 miljoner ton. Men ytterst få kommuner har satt siffror på vilka inköp som är värst från klimatsynpunkt. Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram verktyg för detta. Här presenteras projektet och pilotkommuner berättar om sina erfarenheter

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium C3: Cirkulära materialflöden för plast – så kan din organisation bidra

Lena Lundberg Dag Duberg Ove Söderberg Gunnar Fredriksson Anna Hilding I samarbete med: PVC Forum

EU har antagit en ny plaststrategi och ett flertal kommuner arbetar idag med att fasa ut den fossila plasten. Samtidigt fyller plast en viktig funktion inom många områden.

På detta seminarium blir det fokus på hur materialflöden för plast kan bli mer cirkulära än de är idag. Vi kommer också att diskutera vilka kriterier du bör ställa på hållbarhet, produktionsprocesser och design för återvinning för att bidra till en utveckling av cirkulära plastflöden och för att säkra upp att din organisation använder rätt material för rätt ändamål.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:50 - 15:20 CEST
15:20 - 16:10 CEST

Parallella seminarier omgång D

Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium D1: Fossilfri fordonsflotta i en typisk svensk kommun

Tunnelbana och trängselavgifter kan bidra till minskade transporter i storstan, men Sveriges genomsnittskommun har faktiskt 15 000 invånare. Hur blir en typisk svensk kommun föregångare i omställningen till klimatsmarta transporter? Hör bland annat om den prisbelönta Österlensmodellen, där tre genomsnittskommuner tillsammans lyckats minska transporterna, öka skolbarnens säkerhet och göra det lättare att upphandla närodlat.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium D2: Ställ tuffare krav vid upphandling- varför och så här gör du

Lokala krav påverkar globalt. Det påverkar hur HP bygger sina fabriker eller om man väljer tåg eller flyg som transportmedel när varor ska fraktas från Kina till Sverige. På det här passet berättar HP om sitt hållbarhetsarbete och vad de behöver för hjälp av dig för att kunna ställa tuffa krav internt och externt. Vi diskuterar också vilka utmaningar du kan hamna i när du ska ställa hållbarhetskrav på it-produkter och på vilket sätt det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att köpa it-produkter med hög standard ur ett hållbarhetsperspektiv.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium D3: Gapminder och regionala 2030-indikatorer - ett verktyg för hållbar utveckling

Agenda 2030 är global men det är på kommunal och regional nivå som mycket av arbetet behöver göras. Länsstyrelsen Stockholm har genom sitt arbete med hållbar utveckling och Grön Bostad Stockholm tagit fram regionalt anpassade 2030-indikatorer, tillsammans med flera av länets kommuner. För att visualisera arbetet används verktyget Gapminder i samarbete med Södertörnsmodellen.När data ner på enskilda kvarter blir synligt öppnar sig nya möjligheter för att skapa hållbar utveckling. Lyssna till Botkyrka och Huddinge som är två av kommunerna som använder datan för att styra utvecklingen i rätt riktning. Hittills har fokus legat på sociala hållbarhetsaspekter men nu inkluderas allt fler miljöindikatorer.


Talare:
Johan Genneby, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm
Peter Wikman, utvecklingsledare för statistik, Botkyrka kommun
Marcel Moritz, teamledare hållbarhet, Huddinge kommun

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:20 CEST
16:20 - 16:50 CEST

Frågestund med civilminister Ardalan Shekarabi

Civilministern har viktiga frågor på sitt bord som upphandling och konsumtion. Frågor som är av stor betydelse för en kommuns klimatavtryck. Kom och lyssna till hur regeringen kan stötta din kommun i er roll som motor för en hållbar utveckling. Bidra också med dina egna medskick till ministern.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:50 - 18:00 CEST

Mingel

Mingel med dryck och tilltugg fram till kl. 18.00

Visa detaljer Gömma detaljer

Talare

Svante Axelsson

Svante Axelsson

nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Catrin Offerman

Catrin Offerman

projektledare kommunrankningen, Aktuell Hållbarhet
Ingrid Petersson

Ingrid Petersson

ordförande, Agenda 2030-delegationen
Åsa Romson

Åsa Romson

forskare & projektutvecklare, miljöjuridik & hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet
Kerstin Blom Bokliden

Kerstin Blom Bokliden

handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
Bo Nordlin

Bo Nordlin

grundare, Inköps­rådet och Upphand­ling24
Ardalan Shekarabi

Ardalan Shekarabi

civilminister
Daniel Svensson

Daniel Svensson

vd, Energy Service Management AB
Johan Gerklev

Johan Gerklev

hållbarhetschef, Skanska Sverige
Björn Sigurdson

Björn Sigurdson

klimatstrateg, Uppsala kommun
Sabina Andrén

Sabina Andrén

programsamordnare hållbara städer, Världsnaturfonden
Carina Borgström Hansson

Carina Borgström Hansson

expert på ekologiska fotavtryck, Världsnaturfonden
Bo Nordlin

Bo Nordlin

grundare av Inköpsrådet och Upphandling 24
Emelie Aho

Emelie Aho

strateg vid kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad
Annika Friberg

Annika Friberg

tillförordnad utvecklingschef, Ale kommun
Karin Nielsen

Karin Nielsen

processledare kretslopp och vatten, Göteborgs kommun
Christian Olhans

Christian Olhans

affärsområdeschef avfall, Borlänge Energi
Katarina Eckerberg

Katarina Eckerberg

professor i Statsvetenskap och ledamot, Klimatpolitiska rådet
Maria Gardfjell

Maria Gardfjell

fd kommunalråd i Uppsala, numera riksdagsledamot (MP)
Camilla Alfredsson

Camilla Alfredsson

teamchef upphandling, Helsingborgs stad
Peter Wahl

Peter Wahl

Danderyd Kommun
Maria Klint

Maria Klint

tjänstedesigner, designbyrån Antrop
Hanna Savola

Hanna Savola

tillväxtstrateg, Länsstyrelsen i Skåne
Johanna Nilsson

Johanna Nilsson

grundare, Klimatklubben
Jens Johansson

Jens Johansson

hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Monika Bubholz

Monika Bubholz

Kommunalråd, Karlstads kommun
Anna Åhr Evertson

Anna Åhr Evertson

Norrvatten
Johan Genneby

Johan Genneby

utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm
Camilla Alfredsson

Camilla Alfredsson

chef hållbarhet och verksamhetsstöd, Helsingborgs stad
Lena Lundberg

Lena Lundberg

ansvarig plastråvarufrågor på IKEM
Dag Duberg

Dag Duberg

nordisk hållbarhetschef, Tarkett
Marcel Moritz

Marcel Moritz

teamledare hållbarhet, Huddinge kommun
Jakob Post

Jakob Post

utvecklingsdirektör, Veolia i Norden
Ove Söderberg

Ove Söderberg

processutvecklings koordinator, Pipelife Sverige
Gunnar Fredriksson

Gunnar Fredriksson

konsult, Ansvarig för policyanalys, RE:Source
Anna Hilding

Anna Hilding

projektledare 'klimateffektiv plastupphandling', Uppsala Kommun
Per Dahlstrand

Per Dahlstrand

projektledare, Söderhamns kommun
Peter Wikman

Peter Wikman

utvecklingsledare för statistik, Botkyrka kommun
Ida Abrahamsson

Ida Abrahamsson

hållbarhetsstrateg, Tomelilla kommun
Anne Sörenson

Anne Sörenson

projektledare Grön Trafik, Östersunds kommun
Ylva Svedenmark

Ylva Svedenmark

hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Anna Josefson

Anna Josefson

produktchef, HP
Madeleine Bergrahm

Madeleine Bergrahm

Nordic Sustainability Manager & EU Sustainable Public Procurement, HP

Partners & utställare

Bli en del av konferensen

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?
Kontakta oss gärna för rådgivning och bokning av partnerskap.

Kontakta oss

Har du frågor kring konferensen och deltagande? hör gärna av dig till konferens@akuellhallbarhet.se.

Image

Susanna Ullman
Produktionsledare

konferens@aktuellhallbarhet.se

Image

Malin Dahl
Partneransvarig

malin.dahl@bbm.bonnier.se

+46 73-558 75 65

Image

Catrin Offerman

Projektledare

catrin.offerman@bbm.bonnier.se

Har du ett programtips?

Vill du tipsa om en talare eller en agendapunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se

Hitta hit

7A Odenplan
Norrtullsgatan 6, Stockholm 11326